Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.pcpr.powiat-szamotuly.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
W serwisie BIP mogą znajdować się dokumenty cyfrowe w formacie pdf, które nie są w pełni dostępne. Będą one w miarę możliwości zastępowane dokumentami dostępnymi cyfrowo,
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-16
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-02-12

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się korzystając z poniższych danych. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji uznanej za niedostępną oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Jaromir Zieliński,
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
zgloszenia@szamotuly.pcpr.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
611018130

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Opis dostępności architektonicznej PCPR w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły Parking Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 100 metrów. Parking jest bezpłatny. Parking znajduje się przy ul. Wojska Polskiego, na wysokości budynku nr 6. Pies asystujący Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu. Zapewniamy wodę dla zwierzaka. Wejście do budynku Do siedziby PCPR prowadzą dwa wejścia: - wejście A - wyposażone w windę, zapewnia dostęp do pokojów nr 2-7, w tym do sekretariatu PCPR - wejście B - znajdujące się na poziomie gruntu, zapewnia dostęp do pokojów: nr 1 oraz nr 8-11, w tym do sekretariatu Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku. Stopnie są oznaczone kontrastowo. Przy schodach znajduje się poręcz. Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę. Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone. Jeżeli masz problem z wejściem, skorzystaj z przycisku asysty lub domofonu, które znajdują się przy wejściu B. Przestrzeń za wejściem Za drzwiami wejścia A (wyjście z windy) znajduje się korytarz prowadzący w prawo, oddzielony drzwiami. Wzdłuż korytarza znajdują się drzwi do pokojów o numerach od 2 do 7. Na końcu korytarza znajdują się schody utrudniające dostęp do pokoi nr 1 oraz 8-11. Za drzwiami wejścia B znajduje się przedsionek, z którego wchodzi się do holu. Hol ma kształt kwadratu, a pod prawą i lewą ścianą znajdują się krzesła. Z holu prowadzi wejście do pokojów nr 1 oraz 8-11. Po prawej znajduje się wejście do toalety dla osób na wózkach. W holu często gromadzi się duża liczba osób. W przypadku trudności z dotarciem do właściwych pomieszczeń umożliwiamy skorzystanie z domofonu. Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w na ścianie budynku przy wejściu A oraz w holu za wejściem B. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Punkt obsługi znajduje się w sekretariacie PCPR oraz sekretariacie PZOON. Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną. W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy. Ciągi poziome Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Ciągi pionowe Możesz skorzystać z windy. Schody Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu. Stopnie są oznaczone kontrastowo Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze. Winda Drzwi windy otwierają się automatycznie Winda znajduje się w budynku Drzwi do windy znajdują się na poziomie chodnika obok wejścia A. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia. Oznaczenia są kontrastowe. W windzie są komunikaty głosowe. Pomieszczenia Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach. Łazienka W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Hol za wejściem B Drzwi otwierają się na zewnątrz. Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki. Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów. W toalecie jest przewijak dla dzieci. W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy. W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy. Na ścianach są zamontowane poręcze. Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów. Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: